Apostolos

 


Apostolos starb im September 2019:-(
Seine Patin war Dr. Bettina W. mit Kaira